Boba biedt zorg bij autisme

Boba biedt zorg aan mensen met autisme en een normale of hoge intelligentie. Ieder mens is verschillend, en de zorg passen we daarop aan. Dat noemen we maatwerk. De zeven divisies van Boba zorgen voor de onderdelen van het maatwerk. De divisies zijn GGZ, Levensloopbegeleiding, Passend onderwijs, Support, Opleidingen, Wonen en het Kenniscentrum.

Boba heeft als doel mensen met autisme en hun omgeving de best mogelijke zorg te bieden. Bij Boba werken mensen die goed zijn in autisme. We zeggen wat we doen, en we doen wat we zeggen. We werken ook graag samen, met mensen in jouw eigen omgeving maar ook met andere organisaties en instanties.

Boba Autismegroep Puur, uit ervaring

 

3Advies

3Advies is opgericht door Ben de Haan, Ronald van Dijk en Peter de Regt. Wij hebben 3Advies opgericht omdat wij geloven in een integrale aanpak van verbeteringen in het brede sociaal domein: Zorg, Jeugd, Sport en Participatie. Hiervoor is van belang de kennis en kunde met elkaar te delen in een breed netwerk. 3Advies is dan ook meer dan wij, 3Advies is onze netwerk organisatie.

Samenwerkingsverband Dordrecht

 

Passend Onderwijs

Ieder kind in Dordrecht heeft recht op goed onderwijs. De Samenwerkingsverbanden Passend Primair Onderwijs Dordrecht en Passend Voortgezet Dordrecht werken nauw samen om iedere Dordtse leerling het onderwijs en de ondersteuning te geven die hij of zij nodig heeft. Het streven is dat alle kinderen en jongeren de gelegenheid krijgen zich binnen hun mogelijkheden ten volle te ontplooien in een schoolklimaat van hoge verwachtingen, waarbij de volgende uitgangspunten centraal staan:

  • Passend en thuisnabij onderwijs voor ieder kind;
  • Verbetering van de kwaliteit van de basisondersteuning op de scholen;
  • Van curatief naar preventieve onderwijsondersteuning;
  • Van indiceren naar arrangeren;
  • Dekkend netwerk van ondersteuningsvoorzieningen ;
  • Nauwere samenwerking tussen PO en VO en met gemeente en ketenpartners, dus van sectoraal naar integraal denken en handelen.

Meer specifiek voor Dordrecht: samenwerking tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs levert meerwaarde op. Er wordt één werkorganisatie/samenwerkingsverband voor primair en voortgezet onderwijs ingericht met als doel korte lijnen, efficiëntie in procedures, herkenbaarheid en toegankelijkheid.

De scholen binnen de samenwerkingsverbanden krijgen de ruimte om een hoog niveau van basisondersteuning te realiseren. Daar waar nodig, dus als de ondersteuningsvraag de mogelijkheden van de school overstijgt, ondersteunt het samenwerkingsverband. Scholen

kunnen dan gebruik maken van de mogelijkheid om bij het Loket een onderwijsarrangement aan te vragen, waaronder toelaatbaarheidsverklaringen voor het (V)(S)O. Een (tijdelijke) inzet van een bovenschoolse deskundige (Begeleider Passend Onderwijs, orthopedagoog, externe deskundige etc.) behoort hierbij ook tot de mogelijkheden.